Walne zebranie Stowarzyszenia Akademickiego Most

Szczegóły dotyczące zebrania:

Termin: 04.06.2019., godz. 18:00 (I termin zebrania), godz. 18:15 (II termin zebrania)

Miejsce: pl. Grunwaldzki 3 (salka wężowa)

Plan obrad:

1. Powitanie członków Stowarzyszenia oraz gości.
2. Sprawdzenie listy obecności.
3. Wybór przewodniczącego zebrania, sekretarza oraz skrutatorów.
4. Przedstawienie rocznego sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenie go.
5. Wolne wnioski.

Zapraszamy wszystkich członków oraz tych, którzy chcą wstąpić do Stowarzyszenia!