Walne zebranie Stowarzyszenia Akademickiego Most

Szczegóły dotyczące zebrania:

Termin: 17.04.2018 r., godz. 20:30 (I termin zebrania), godz. 20:45 (II termin zebrania)

Miejsce: pl. Grunwaldzki 3 (salka MOSTu)

Plan obrad:

1. Powitanie członków Stowarzyszenia oraz gości.
2. Sprawdzenie listy obecności.
3. Wybór przewodniczącego zebrania, sekretarza oraz skrutatorów.
4. Przedstawienie przez Zarząd Stowarzyszenia rocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego oraz zatwierdzenie go.
5. Przedstawienie planu pracy na najbliższy czas.
6. Wolne wnioski.
Zapraszamy wszystkich członków oraz tych, którzy chcą wstąpić do Stowarzyszenia.