WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA AKADEMICKIEGO MOST

Szczegóły dotyczące zebrania:

Termin: 23.11.2017 r., godz. 19:45 (I termin zebrania), godz. 20:00 (II termin zebrania)

Miejsce: pl. Grunwaldzki 3 (Stolarnia)

Plan obrad:

1. Przywitanie członków Stowarzyszenia oraz gości.

2. Sprawdzenie listy obecności.

3. Wybór przewodniczącego zebrania, sekretarza oraz skrutatorów.

4. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi.

5. Wybór nowego Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.

6. Przedstawienie planu pracy nowego Zarządu.

7. Wolne wnioski.